Stacks Image 161952
Stacks Image 161955
Stacks Image 161958
Stacks Image 161963
Stacks Image 161966
Stacks Image 161969


 1. Podpisem ubytovaného (dále jen host) na „ubytovacím lístku“ je mezi hostem a penzionem uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených. Ubytování je poskytováno úplatně, kdy cena za ubytování je stanovena na základě ceníku dohodou stran a potvrzována podpisem na „ubytovacím lístku“.

 2. Cena za ubytování je splatná nejpozději při ukončení pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je penzion oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem.

 3. Objednávky ubytování je možno provádět osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 4. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od pokoje a od hlavních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zamezit jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v penzionu ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů, je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč. Tím není dotčeno právo penzionu domáhat se náhrady způsobené škody.
 5. Host je povinen:
  • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
  • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji
  • při odchodu z pokoje zhasnout světla, vypnout klimatizaci,TV, uzavřít okna a dveře
  • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
  Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  • provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek apod.)
  • používat v prostorách vlastní spotřebiče
  • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě
  Host dále v prostorách penzionu nesmí:
  • nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
  • kouřit ve všech prostorách penzionu, vyjma prostoru k tomu určenému (terasa)
  Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

 6. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jelikož odpovídá za technický a hygienický stav penzionu.

 7. Penzion ubytuje hosta od 14.00 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10.00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 17.00 hodin příslušného dne. Při neohlášeném prodloužení pobytu si ubytovatel vymiňuje právo přemístit hosta na jiný pokoj.

 8. Host je povinen při odchodu a příchodu do penzionu uzamykat hlavní vchodové dveře. V době od 22.00 hod. do 07.00 hod. je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

 9. Parkování vozidel hostů je umožněno na parkovišti před penzionem. Tyto plochy jsou veřejné a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Penzion ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

 10. V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a osušky. Úklid na pokojích se provádí denně v době od 10.00 hod. do 14.00 hod.

 11. Návštěva penzionu s domácími zvířaty není možná.

 12. Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami. Penzion má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v penzionu hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si penzion vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění penzionu.
 13. Stornovací podmínky:
  • Host má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 150,- Kč na osobu.
  • Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci, bude objednavateli vyúčtován stornovací poplatek ve výši:
   1. o 25 % z celkové ceny při zrušení služeb v době od 30 do 22 dnů před jejich počátkem.
   2. o 50 % z celkové ceny, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době od 21 dnů do 8 dnů před jejich počátkem.
   3. o 85 % z celkové ceny, při zrušení objednaných služeb v době od 7. až 1. dne před jejich počátkem.
   4. o 100 % z ceny objednaných služeb, pokud zákazník objednané služby nevyužije z vlastní vůle, ať již zcela nebo částečně.
    • V případě zrušené objednávky je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení úhrady po odečtení stornovacích poplatků.
    • Pokud si zákazník objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, platí stejné stornovací podmínky jako v předchozích bodech.

 14. Ubytovací lístek obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu (pasu) k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.

Odpovědná osoba a provozovatel: Helena Uhrová, ČSA 1151/144, 69141 Břeclav, IČ: 63403510, DIČ: CZ6559021007

Poskytujeme servis a údržbu všech značek aut. Provádíme přezouvání a opravy pneumatik. Čištění a opravy klimatizací.
Nabízí zákazníkům veškeré opravy a prodej jízdních kol včetně prodeje jejich příslušenství. Servis jízdních kol od pondělí do neděle.
Velký výběr pizzí, těstovinových jídel, zeleninových salátů, minutek a dezertů. Možnost posezení na venkovní terase. Možnost pořádání společenských akcí.
Jsme držitelé certifikátu kvality ubytování, stravování a turistických cílů, poskytujících perfektní zázemí pro Vás i Vaše kolo.
Kopírujeme klíče cylindrické, autoklíče (omezený sortiment), schránkové klíče a klíče bezpečnostní GUARD. Prodej příslušenství.
Kola, skůtry, přívěsné vozíky, nosiče pro 1 až 4 jízdní kola s různým uchycením, střešní autoboxy, tažné tyče pro dětská kola.

Stacks Image 161384
Stacks Image 161387
Stacks Image 161394
Stacks Image 161397
Stacks Image 161404
Stacks Image 161407
Stacks Image 161414
Stacks Image 161417
Stacks Image 161424
Stacks Image 161427
Stacks Image 161434
Stacks Image 161437
Stacks Image 161448

Poskytujeme servis a údržbu všech značek aut. Provádíme přezouvání a opravy pneumatik. Čištění a opravy klimatizací.
Nabízí zákazníkům veškeré opravy a prodej jízdních kol včetně prodeje jejich příslušenství. Servis jízdních kol od pondělí do neděle.
Velký výběr pizzí, těstovinových jídel, zeleninových salátů, minutek a dezertů. Možnost posezení na venkovní terase. Možnost pořádání společenských akcí.
Jsme držitelé certifikátu kvality ubytování, stravování a turistických cílů, poskytujících perfektní zázemí pro Vás i Vaše kolo.
Kopírujeme klíče cylindrické, autoklíče (omezený sortiment), schránkové klíče a klíče bezpečnostní GUARD. Prodej příslušenství.
Kola, skůtry, přívěsné vozíky, nosiče pro 1 až 4 jízdní kola s různým uchycením, střešní autoboxy, tažné tyče pro dětská kola.

Stacks Image 161491
Stacks Image 161494
Stacks Image 161501
Stacks Image 161504
Stacks Image 161511
Stacks Image 161514
Stacks Image 161521
Stacks Image 161524
Stacks Image 161531
Stacks Image 161534
Stacks Image 161541
Stacks Image 161544